Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT
31.12.2015

Raport dostępny tutaj: Zespoły ludowe - raport z badań

Plik PDF do pobrania tutaj: Zespoły ludowe - raport z badań

„Zespoły ludowe – raport z badań” opracowany został na podstawie badań prowadzonych przez członków Fundacji Ważka od czerwca do listopada 2015 roku. Badaniem objęte zostały cztery województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i łódzkie. Łącznie spotkaliśmy się z 96 aktualnie działającymi – w sferze muzycznej i pozamuzycznej – zespołami ludowymi.

Przedmiotem badania były w szczególności zespoły działające na terenach wiejskich, określające siebie jako zespoły ludowe, folklorystyczne, wiejskie, regionalne, tradycyjne, śpiewacze. Nie uwzględniliśmy zespołów pieśni i tańca, zespołów dziecięcych, chórów senioralnych, zespołów folkowych i biesiadnych, uznając, że pełnią one odrębną funkcję, inne są też motywy ich powstania i działalności. [więcej »]


[zwiń «]

Wywiady z zespołami przeprowadzaliśmy według skonstruowanego w pierwszym etapie projektu kwestionariusza, zawierającego 60 pytań otwartych, dotyczących różnych obszarów działalności zespołów. Drugą metodą badania była obserwacja jawna – podczas spotkań z zespołami, festiwali i przeglądów zespołów ludowych w każdym z badanych województw, a także podczas dwóch ogólnopolskich festiwali muzyki ludowej i tradycyjnej – Wszystkie Mazurki Świata (edycja jesienna) oraz Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Z naszymi rozmówcami często spotykaliśmy się w domach prywatnych, świetlicach czy salkach prób. Zazwyczaj osobą, do której nas odsyłano, był kierownik/kierowniczka zespołu bądź jego nieformalny lider. Część wywiadów udało nam się przeprowadzić z kilkuosobową reprezentacją grupy, a nawet w obecności całego zespołu. Wraz z wywiadami prowadzona była dokumentacja fotograficzna (przede wszystkim kronik i zeszytów z piosenkami, strojów, „przestrzeni zespołowych”) oraz – tam, gdzie było to możliwe – dokumentacja wideo. Szerszą dokumentację prowadzonych badań można znaleźć na stronie www.zepolyludowe.org.

Nasze badania i powstały w ich wyniku raport mają na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na fenomen amatorskich zespołów ludowych wraz z ich rolą społeczną i kulturotwórczą w życiu społeczności wiejskich. Na zespoły staraliśmy się spojrzeć z trzech perspektyw: porównawczej (specyfika regionalna w każdym z województw), synchronicznej (pytanie o stan obecny zespołów) oraz emicznej, wewnątrzgrupowej (sposób, w jaki zespoły widzą siebie i swoje działania). Opracowując pod tym kątem materiał empiryczny, dążyliśmy do uchwycenia problemu zespołów holistycznie – pisząc o repertuarze, strojach, prezentacji na scenie, odniesieniach do tradycji lokalnych i tożsamości regionalnych, a także ich działalności społecznej. Okazuje się, że mimo dużego zróżnicowania, przede wszystkim regionalnego, prawie wszystkie odwiedzone przez nas grupy borykają się z tymi samymi problemami – związanymi z ich organizacją, finansowaniem i uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności.

Niniejszy raport ma więc przede wszystkim wartość popularyzatorską. Kończą go wnioski z badań i rekomendacje mogące mieć praktyczne zastosowanie przy planowaniu polityki kulturalnej na różnych poziomach. Prezentowane teksty opisują wiele aspektów działalności zespołów ludowych, mamy jednak nadzieję, że staną się one także przyczynkiem do refleksji nad kondycją kulturalną i społeczną polskiej wsi, sytuacją seniorów we współczesnych społecznościach wiejskich, a także rolą tradycji i jej wielorakich interpretacji.

Raport powstał w ramach projektu Fundacji Ważka „Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

[zwiń «]
raport_okładka.jpg
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.